Obecní knihovna Vlkov
Naposledy aktualizováno: 20.09.2018 08:51:56

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny ve Vlkově

 

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Vlkově, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 2/02 ze dne 29. 7.2002 ana základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 10. 6. 2013 čj. 34/14 vydávám tento knihovní řád

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a12 zákona č. 257/2001Sb., knihovní zákona, je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické
a Informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.   

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

(1)        Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby.

Jsou to zejména:

            a)           výpůjční služby

           b)           meziknihovní služby

            c)           informační služby:

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

cb) informace z oblasti veřejné správy

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

d)         reprografické služby.

(2)        Služby uvedené v odst.1 tohoto Knihovního  řádu ( dále jen KŘ) poskytuje knihovna  bezplatně.

(3)        Knihovna poskytuje tyto placené služby: registrace uživatele . Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4 odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečných nákladů. Za registraci uživatele vybírá knihovna roční poplatek ve výši schválené zastupitelstvem obce.

 

 

 II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

(1)        Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

(2)        Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

(3)        Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

(4)        Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 100/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů.

Čl. 4

 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

(1)        Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.

a)       Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku
a ochranu majetku.

b)       Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

(2)        Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji
podle platných předpisů.

  

 

 

III. Výpůjční řád

 

 Čl. 5

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

(1)        Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

(2)        Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ,  vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

  

Čl. 6

Rozhodnutí o půjčování

 

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto  KŘ s výjimkou dokumentů:

a)         kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty, nebo poškození

b)         které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c)         které byly zapůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní  výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostoru knihovny.

 

Čl. 7

Postupy při půjčování

 

(1)        Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

(2)        Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

 

Čl. 8

Výpůjční lhůty

 

(1)        Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je na 1 měsíc. Tato lhůta může být prodloužena až  třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím  a nežádá-li o dokument další uživatel.

(2)        Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 9

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

(1)        Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.  Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu při ztrátě dokumentu.

(2)        Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýraz-ňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

  

Čl. 10

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

(1)        Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

(2)        Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů.

(3)        Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčit dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

(4)        Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

(5)        Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

(6)        Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat  právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i  náklady právního zastoupení.

(7)        Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech  služeb.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního úřadu

 

Čl. 11

 Ztráty a náhrady

 

(1)        Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě  stanovené knihovnou nahradit škodu.

(2)        O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu  ve  stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do  původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž  dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční  náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

(3)        Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které v souvislosti se ztrátou vznikly.

  

Čl. 12

 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

(1)        Poplatek z prodlení:

a)       povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den této lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

(2)        Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)       nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

 

 V. Závěrečná ustanovení


(1)        Výjimky z KŘ povoluje KNIHOVNÍK

(2)        Nedílnou součástí KŘ je příloha.

(3)        Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

  

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

 Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny ve Vlkově

 

 

 

Roční zápisné:

 

 

dospělí čtenáři                               30,-

 

důchodci                                       20,-

 

děti a studenti                               15,-

 

 

 

 

Sankční poplatky:

 

 

poplatek z prodlení                         1,-

 

 

1. písemná upomínka                   10,-

 

2. písemná upomínka                   20,-

 

3. písemná upomínka                   30,-

 

doporučený dopis                         40,-

 

 

Ztráty a poškození:

 

 

náhrada stejným titulem

 

náhrada v plné výši

 

manipulační poplatek                      5,-

 

poškození obalu                             5,-

 

poškození čárového kódu                5,-

 

 

 

 

 

Vlkov 11. 6. 2013

 

Starosta obce

Jiří Nepokoj

 

 

 


 

 

 

Obec Vlkov vydává, na základě usnesení zastupitelstva čj. 2/02 ze dne 29. 7.2002 av souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., knihovním zákonem.

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 10. 6. 2013 čj. 34/14 byla schválena její změna.

 

Zřizovací listinu

 

Obecní knihovny ve Vlkově

organizační složky obce

 

 

Čl. 1

Označení zřizovatele

 

Obec VLKOV, okr. Náchod    IČO 00273198

 

 

Čl. 2

 Název a sídlo organizační složky

Název organizace: Obecní knihovna ve Vlkově organizační složka Obce Vlkov

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

  

Čl. 3

 Účel zřízení a předmět činnosti

 

Vymezení účelu zřízení:

Obecní knihovna ve Vlkově je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb vymezených zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem.

Vymezení předmětu činnosti:

(1)        Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.

(2)        Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.

(3)        Poskytuje meziknihovní výpůjční služby.

(4)        Poskytuje bibliografické a faktografické informace.

(5)        Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy
a samosprávy.

(6)        Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy, jiné kulturní a vzdělávací akce.

(7)        Knihovna při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Městskou knihovnou Jaroměř.

(8)        Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.

(9)        Knihovna poskytuje reprografické služby.

 

 

Čl. 4

 Vedení knihovny

 

(1)        Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce.

(2)        Knihovník je zaměstnancem obce.

(3)        Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem svěřeným ji do užívání.

(4)        Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

 

 

Čl. 5

Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

 

(1)        Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek obce.

(2)        Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

 

 

Čl. 6

Hospodaření knihovny

 

(1)        Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.

(2)        Hospodaření knihovny je součástí hospodaření Městské knihovny Jaroměř.

(3)        Knihovně jsou poskytovány z rozpočtu obce finanční zálohy v hotovosti do rozpočtu Městské knihovny Jaroměř, které jí umožňují operativně zajišťovat běžnou pravidelnou činnost.  Městská knihovna Jaroměř předkládá přehled hospodaření obci 1 x ročně.

(4)        Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti. Vede o nich evidenci v pokladní knize. Vybranou hotovost předává k poslednímu dni v měsíci účetní obce.

(5)        Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

 

 

 Čl. 7

 Závěrečná ustanovení

 

(1)        Knihovna je zřízena na dobu neurčitou

(2)        Tato zřizovací listina vstupuje v platnost  dnem 11. 6.2013 anahrazuje zřizovací listinu ze dne 29. 7. 2002.

 

 

 
Proces zabral 0.0306 sekund času a 0.6MB paměti.